Privātuma politika

Šī privātuma atruna nosaka to, kā SIA “Siguldas Sporta serviss” (turpmāk tekstā – SSS) apstrādā Jūsu personas datus.

Lūdzu rūpīgi izlasiet šo privātuma atrunu, lai saprastu, kādēļ dati tiek ievākti un, kā tie tiek izmantoti.

Datu apstrādes tiesiskie pamati un mērķi

Dati nepieciešami, lai SSS spētu kvalitatīvi nodrošināt pakalpojumu sniegšanu, nodrošināt Jūsu dalību mūsu pasākumos, nodrošināt Jūsu drošību atrodoties SSS sporta bāzēs, izpildītu obligātās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības, kā arī atsevišķi dati var tikt ievākti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu un SSS leģitīmajām interesēm šādos nolūkos:

 • Jūsu pieteikumu dalībai pasākumos apstrādei;
 • Jūsu klientu profila izveidei, abonementa, dāvanu kartes, sezonas kartes iegādei;
 • inventāra nomas līgumu slēgšanai;
 • lai sniegtu atbildes uz jebkādiem Jūsu informācijas pieprasījumiem un nodrošinātu efektīvu komunikāciju;
 • Jūsu sasniegumu SSS pasākumos reģistrēšanai;
 • godalgoto vietu paziņošanai un apbalvošanai;
 • pasākumu organizēšanai un reklamēšanai;
 • uzņēmuma un sporta bāžu zīmola atpazīstamības veicināšanai;
 • lai nosūtītu Jums veselības un drošības ieteikumus un citu informāciju, kas attiecas uz jebkuru pasākumu, kurā Jūs piedalāties;
 • lai informētu Jūs par pasākumiem, aktivitātēm, publikācijām un pakalpojumiem, kuri varētu Jūs interesēt;
 • statistikas vajadzībām, lai analizētu rādītājus, kuri palīdz SSS pakalpojumu un pasākumu plānošanai;
 • viedokļu, novērtējumu, aptauju, atsauksmju apzināšanai, lai veicinātu pakalpojumu un pasākumu attīstību, atpazīstamību;
 • pasākumu atspoguļošanai saskaņā ar sadaļu “Attēli” zemāk.

Kāda veida informāciju par Jums mēs ievācam?

 • identifikācijas datus (vārdu, uzvārdu);
 • kontaktinformāciju (tālruņa numuru un e-pasta adresi);
 • dzimumu un dzimšanas gadu, datumu;
 • Jūsu piederību izglītības iestādēm, sporta klubiem;
 • attēlus (fotogrāfijas un video) ar Jūsu piedalīšanos SSS pasākumos;
 • informāciju par atlaidēm, kas Jums pienākas;
 • finanšu informāciju (rēķinu izrakstīšanas gadījumos).

Attēli un balss

Jūs apzināties, ka SSS pasākumi ir publiski pasākumi un SSS pasākumi var tikt pārraidīti televīzijā, filmēti, ierakstīti citos veidos un fotografēti. Visas šīs darbības var fiksēt Jūsu dalību jebkurā pasākumā. Piedaloties pasākumā, Jūs piekrītat nodot mums neierobežotas tiesības izmantot šādas fotogrāfijas un ierakstus jebkuriem saprātīgiem mērķiem, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai, izvietošanai, pārdošanai un izplatīšanai filmās, televīzijā, drukātajos medijos, internetā, publicitātes materiālos vai jebkādos citos jaunos medijos (skaidrības labad – arī nākotnē).

SSS ir leģitīma interese atspoguļot SSS sporta bāzēs notiekošos pakalpojumus, pasākumus vai pasākumus, kuros piedalās SSS, masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādejādi nodrošinot SSS zīmolu atpazīstamību. Izvēloties kādu informāciju publicēt, SSS vienmēr piemēro visaugstākos ētikas standartus, tādejādi cenšoties nodrošināt, ka ar publikācijām netiks aizskartas datu subjektu tiesības un brīvības. Vienlaicīgi apzināmies, ka SSS, iespējams, nav zināmi visi fakti un apstākļi, tāpēc, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, Jūs variet sazināties ar mums, lai iebilstu pret konkrēto datu apstrādi.

Bērni

Ja jūs esat pieteicis dalībai bērnu (t.i., personu jaunāku par 18 gadiem) jebkurā no SSS pasākumiem, mēs apstrādāsim datus par bērnu un viņa vecāku/citu likumisko pārstāvi.

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Ņemot vērā Jums nepieciešamos pakalpojumus, mēs varam nodot Jūsu datus fiziskām un juridiskām personām (datu apstrādātājiem), lai SSS vārdā veiktu atsevišķas darbības (piemēram, distanču laika mērītājiem un rezultātu apstrādātājiem) vai, lai atskaitītos par saņemto finansējumu (piemēram, Siguldas novada pašvaldībai, kas piešķir finansējumu sacensību norisei vai atbalsta vispārējās izglītības iestāžu audzēkņu distanču slēpošanu un peldēšanu sporta stundu ietvaros).

SSS ir tiesības nodot Jūsu datus trešajām personām gadījumos, kad tas ir nepieciešams pakalpojumu vai pasākuma organizēšanas laikā vai, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:

 • apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas gadījumam, ja pret SSS tiek izvirzīta prasība;
 • zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz SSS juridisko palīdzību mūsu interešu aizstāvības gadījumos;
 • tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

SSS apņemas nenodot Jūsu datus trešajām personām mārketinga vajadzībām, ja vien Jūs tam neesat piekrituši.

Elektroniskajā vidē SSS izvēlētie datu apstrādātāji ( Google, F acebook , Twitter, Snapchat, Whatsapp u.tml.) ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, tāpēc SSS aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām vai vērsties atsevišķi SSS ar lūgumu sniegt papildu informāciju par sadarbības nosacījumiem.

Datu drošība

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks kriptēti vai minimizēti.

SSS nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, SSS izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības.

 

SSS rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas SSS vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu  personas datu apstrāde notiktu atbilstoši mūsu deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

SSS glabās Jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai:

 • nodrošinātu Jums kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un veiksmīgu mūsu organizēto pasākumu norisi;
 • aizsargātu savas intereses sūdzību un prasību gadījumos, kas varētu tikt iesniegtas pret SSS;
 • izpildītu Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

Parasti SSS glabās Jūsu datus pakalpojumu sniegšanas gadījumā 1 (vienu) gadu pēc Jūsu pēdējās vizītes SSS sporta bāzēs un pasākumu gadījumā 3 (trīs) gadus pēc pasākuma norises (piemēram, sporta sacensību rezultāti, lai Jūs varētu salīdzināt savus līdzšinējos sasniegumus ar iepriekšējiem gadiem).

Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, SSC paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota SSS tīmekļa vietnē www.siguldassports.lv, sociālos tīklos vai citādā iespējamā veidā, piemēram, izmantojot masu informācijas līdzekļus.

Datu piekļuve un labošana

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir SSC rīcībā, t.i., izmantot Datu subjekta piekļuves tiesības, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj mums šādu informāciju sniegt (piemēram, SSS nevar sniegt Jums informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust).

Tāpat Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu SSS rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš Jūs tos nodevāt SSS, kā arī Jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu. Šādi pieprasījumi tiks apstrādāti bez maksas un tos var iesniegt Siguldas Sporta centrā, Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 vai nosūtīt uz e-pastu: [email protected]

Iebildumi pret datu izmantošanu

Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam veidus, kādos izmantojam Jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kurai tā sniegta. Piekrišanas atsaukums neietekmē tādas datu apstrādes likumību, kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem, piemēram, pamatojoties uz SSS un trešo personu leģitīmajām interesēm.

Jebkādas uzziņas vai jautājumi par Jūsu datu izmantošanas veidu var tikt nosūtīti uz e-pastu: [email protected]

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības pieprasīt, lai, ievērojot Jūsu vajadzības, SSS nosūta Jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis/sniegusi, citam pārzinim.

Tiesības iesniegt sūdzība

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par SSS rīcību datu apstrādē, Jūs varat kontaktēties ar SSS, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā Siguldas Sporta centrā, Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 vai izmantojot e-pastu: [email protected]

Ja Jūs neapmierinās SSS atbilde vai Jūs uzskatīsiet, ka SSS veic personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Papildu informāciju var atrast tīmekļa vietnē www.dvi.gov.lv.

x

Nosūtīt ziņu