Izsoles

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis - Siguldas Sporta serviss, reģ. Nr. 40003411141, adrese – Ata Kronvalda iela 7A Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, kustamās un nekustamās mantas iznomāšanas vai atsavināšanas nolūkiem.

Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt https://www.siguldassports.lv/lv/privatuma_politika/ vai iepazīstoties ar to klātienē Siguldas Sporta servisa klientu apkalpošanas vietās.


Paziņojums par kustamās mantas – LEITNER TRAKTORA LH 500 izsoli (noslēgta)

SIA “Siguldas Sporta serviss” atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod tās kustamo mantu – LEITNER traktoru LH 500.   SIA “Siguldas Sporta serviss” īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija, atsavināšanas ierosinātājs – SIA “Siguldas Sporta serviss”.

Kustamās mantas apskates laiku var saskaņot, par to vienojoties pa tālruni 29484815. Pieteikšanās izsolei līdz 2022. gada 5.oktobrim, plkst.10.00, pieteikumu nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi  sportaserviss@siguldassports.lv vai nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē SIA “Siguldas Sporta serviss” (Siguldas Sporta centrs), Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, LV-2150.

Izsoles sākumcena ir 6 640,00 EUR (seši tūkstoši seši simti četrdesmit euro nulle centi), un pievienotās vērtības no doklis. Pirms piedāvājuma iesniegšanas jāiemaksā dalības maksa 25,00 EUR (divdesmit pieci euro nulle centi) apmērā un PVN 21%, ieskaitot to SIA “Siguldas Sporta serviss” bankas kontā LV62HABA0551033428205, kas atvērts A/S Swedbanka, kods HABALV22, ar atzīmi “Par dalību kustamās mantas – Leitner traktora LH 500 izsolē” un nodrošinājums 600,00 EUR (seši simti euro nulle centi) apmērā, ieskaitot to SIA “Siguldas Sporta serviss” bankas kontā LV62HABA0551033428205, kas atvērts A/S Swedbanka, kods HABALV22 ar atzīmi “Nodrošinājums dalībai kustamās mantas – Leitner traktora LH 500 izsolē”.

Izsole notiks 2022. gada 7. oktobrī plkst. 10.00, “Siguldas Sporta centrā” (2. stāvā, Sapulču telpā), Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā, izsoles solis - 40,00 EUR (četrdesmit euro nulle centi), un PVN 21%.

Piedāvātā augstākā pirkuma maksa jāsamaksā par nosolīto kustamo mantu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no izsoles dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties: https://www.siguldassports.lv/lv/izsoles/

Izsoles noteikumi

Paziņojums par rezultātu


Paziņojums par kustamās mantas - Kvadracikla CFMOTO X5 izsoli (noslēgta)

06.07.2022.SIA “Siguldas Sporta serviss” atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod tās kustamo mantu - Kvadraciklu CFMOTO X5, reģistrācijas Nr. TF3664.  SIA “Siguldas Sporta serviss” īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija, atsavināšanas ierosinātājs – SIA “Siguldas Sporta serviss”.

Kustamās mantas apskates laiku var saskaņot, par to vienojoties pa tālruni 29484815. Pieteikšanās telpu nomai norisinās līdz 2022. gada 20.jūlijam, plkst.10.00, pieteikumu nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi  sportaserviss@siguldassports.lv vai nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē SIA “Siguldas Sporta serviss” (Siguldas Sporta centrs), Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, LV-2150.

Izsoles sākumcena ir 1300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro nulle centi), tai skaitā pievienotās vērtības no doklis. Pirms piedāvājuma iesniegšanas jāiemaksā dalības maksa 15,00 EUR (piecpadsmit euro nulle centi) apmērā, tajā skaitā PVN 21%, ieskaitot to SIA “Siguldas Sporta serviss” bankas kontā LV62HABA0551033428205, kas atvērts A/S Swedbanka, kods HABALV22, ar atzīmi “Par dalību kustamās mantas – Kvadracikla CFMOTO X5 izsolē” un nodrošinājums 100,00 EUR (viens simts euro nulle centi) apmērā, ieskaitot to SIA “Siguldas Sporta serviss” bankas kontā LV62HABA0551033428205, kas atvērts A/S Swedbanka, kods HABALV22 ar atzīmi “Nodrošinājums dalībai kustamās mantas – Kvadracikla CFMOTO X5 izsolē”.

Izsole notiks 2022. gada 21. jūlijā plkst. 10.00, “Siguldas Sporta centrā” (2. stāvā, Sapulču telpā), Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā, izsoles solis - 40,00 EUR (četrdesmit euro nulle centi), tajā skaitā PVN 21%.

Piedāvātā augstākā pirkuma maksa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumi

Paziņojums par rezultātu


Paziņojums par kafejnīcas telpu nomu adresē Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads (Siguldas Sporta centra ēka) (noslēgta)

Mērķis ir sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus.

2021.gada 4.aprīļa SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes sēdē nolemts nodot iznomāšanai telpas adresē Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra apzīmējumu Nr. 8015 002 3203, iznomājamo platību 68,6 m 2 ar mērķi organizēt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus (kafejnīca).

Nomas maksa noteikta 550,00 EUR (pieci simti piecdesmit euro un 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk - PVN) 21% 115,50 EUR (simtu piecpadsmit euro un 50 centi), kas kopā ir 665,50  EUR (seši simti sešdesmit pieci euro un 50 centi). Kafejnīcas telpu nosolītājs iegūs nomas tiesības līdz 2024.gada 12. aprīlim ar iespēju pagarināt līgumu, bet ne ilgāk kā kopumā uz 5 (pieci) gadu periodu.

Pieteikšanās telpu nomai norisinās līdz 2022. gada 9. maijam, pieteikumu nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi  sportaserviss@siguldassports.lv vai nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē SIA “Siguldas Sporta serviss” (Siguldas Sporta centrs), Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, LV-2150.

Izsoles noteikumi

Paziņojums par rezultātu


Paziņojums par telpu nomu adresē Peldu iela 1, Sigulda, Siguldas novads (noslēgta)

Mērķis izmantot kā kafejnīcu, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus visu cauru gadu, bet primāri nodrošinot ēdināšanu ziemas sezonā, kad darbojas Siguldas Pilsētas trases kalnu slēpošanas trases.

2021. gada 25. novembra SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes sēdē nolemts nodot iznomāšanai telpas adresē Peldu iela 1, Sigulda, Siguldas novads, ar kadastra apzīmējumu 8015 002 037 002, iznomājamo platību 97 m 2 un āra terase 80m 2 ar mērķi organizēt ēdināšanas pakalpojumus (kafejnīca).

Nomas maksa noteikta 461.00 EUR/mēnesī (Četri simti sešdesmit viens euro mēnesī) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% apmērā 96,81 EUR (deviņdesmit seši euro un 81 centi), kas kopā ir 557,81 EUR (pieci simti piecdesmit septiņi euro un 81 centi). Telpu nomas termiņš – 5 gadi.

Pieteikšanās telpu nomai norisinās līdz 2021. gada 9. decembrim, pieteikumu nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi  sportaserviss@siguldassports.lv vai nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē SIA “Siguldas Sporta serviss” (Siguldas Sporta centrs), Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, LV-2150.

Izsoles noteikumi

Paziņojums par rezultātu


 


 

x

Nosūtīt ziņu