Izsoles

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis - Siguldas Sporta serviss, reģ. Nr. 40003411141, adrese – Ata Kronvalda iela 7A Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, kustamās un nekustamās mantas iznomāšanas vai atsavināšanas nolūkiem.

Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt https://www.siguldassports.lv/lv/privatuma_politika/ vai iepazīstoties ar to klātienē Siguldas Sporta servisa klientu apkalpošanas vietās.


Paziņojums par kafejnīcas telpu nomu adresē Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads (Siguldas Sporta centra ēka) (noslēgta)

Mērķis ir sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus.

2021.gada 4.aprīļa SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes sēdē nolemts nodot iznomāšanai telpas adresē Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra apzīmējumu Nr. 8015 002 3203, iznomājamo platību 68,6 m 2 ar mērķi organizēt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus (kafejnīca).

Nomas maksa noteikta 550,00 EUR (pieci simti piecdesmit euro un 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk - PVN) 21% 115,50 EUR (simtu piecpadsmit euro un 50 centi), kas kopā ir 665,50  EUR (seši simti sešdesmit pieci euro un 50 centi). Kafejnīcas telpu nosolītājs iegūs nomas tiesības līdz 2024.gada 12. aprīlim ar iespēju pagarināt līgumu, bet ne ilgāk kā kopumā uz 5 (pieci) gadu periodu.

Pieteikšanās telpu nomai norisinās līdz 2022. gada 9. maijam, pieteikumu nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi  sportaserviss@siguldassports.lv vai nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē SIA “Siguldas Sporta serviss” (Siguldas Sporta centrs), Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, LV-2150.

Izsoles noteikumi


Paziņojums par telpu nomu adresē Peldu iela 1, Sigulda, Siguldas novads (noslēgta)

Mērķis izmantot kā kafejnīcu, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus visu cauru gadu, bet primāri nodrošinot ēdināšanu ziemas sezonā, kad darbojas Siguldas Pilsētas trases kalnu slēpošanas trases.

2021. gada 25. novembra SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes sēdē nolemts nodot iznomāšanai telpas adresē Peldu iela 1, Sigulda, Siguldas novads, ar kadastra apzīmējumu 8015 002 037 002, iznomājamo platību 97 m 2 un āra terase 80m 2 ar mērķi organizēt ēdināšanas pakalpojumus (kafejnīca).

Nomas maksa noteikta 461.00 EUR/mēnesī (Četri simti sešdesmit viens euro mēnesī) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% apmērā 96,81 EUR (deviņdesmit seši euro un 81 centi), kas kopā ir 557,81 EUR (pieci simti piecdesmit septiņi euro un 81 centi). Telpu nomas termiņš – 5 gadi.

Pieteikšanās telpu nomai norisinās līdz 2021. gada 9. decembrim, pieteikumu nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi  sportaserviss@siguldassports.lv vai nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē SIA “Siguldas Sporta serviss” (Siguldas Sporta centrs), Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, LV-2150.

Izsoles noteikumi

Paziņojums par rezultātu


Kustamās mantas – atsevišķu platriepu tipa velosipēdu atsavināšana (noslēgta-nenotikusi)

SIA “Siguldas Sporta serviss” pārdod 22 (divdesmit divās) atsevišķās mutiskās izsolēs ar augšupejošu soli tās valdījumā esošo kustamo mantu – Divdesmit divus platriepu tipa velosipēdus un saistīto aprīkojumu. Cube nutrail (10 gab.), Torpado Tatanka (7 gab.), Torpado Big Boy 24 (pusaudžu), Torpado Big Boy 20 (bērnu).

Izsolāmo īpašumu var apskatīt sazinoties pa tālruni 29484815. Pretendentam iesniedzamie dokumenti noteikti Izsoles noteikumu III.daļas 25.,26.punktā. Pieteikumus iesniegt līdz  2019.gada 3.oktobrim plkst.17.00 pieņemšanas laikos Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā, tālrunis uzziņām 29484815.

Kustamās mantas nosacītās sākumcenas, nodrošinājuma maksas un izsoles soļi: Cube nutrail EUR 952.00 (nodrošinājums EUR 95.20, izsoles solis EUR 20.66), Torpado Tatanka EUR 440.00 (nodrošinājums EUR 44.00, izsoles solis EUR 16.53), Torpado Big Boy 24 EUR 256.00 (nodrošinājums EUR 25.60, izsoles solis EUR 12.40), Torpado Big Boy 20 EUR 216.00 (nodrošinājums EUR 21.60, izsoles solis EUR 12.40). Katras izsoles dalības maksa Cube nutrail un Torpado Tatanka EUR 4.13, Torpado Big Boy 24 un Torpado Big Boy 20 EUR 2.07. Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā pirms pieteikuma iesniegšanas SIA “Siguldas Sporta serviss” bankas kontā LV62HABA0551033428205, a/s “Swedbank”, kods HABALV22, ar atzīmi “Par dalību kustamās mantas izsolē Nr. SSS_2019_ _(norādot izsoles numuru) un “Par nodrošinājuma iemaksu kustamās mantas izsolē Nr. SSS_2019 (norādot izsoles numuru). Visas iepriekš minētās summas norādītas, neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2019.gada 4.oktobrī, plkst.17.00 , Siguldas Sporta centrā, Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldas novadā, 2. stāva semināra zālē. Samaksas kārtība par nosolīto kustamo mantu, ir noteikta Izsoles noteikumu V.daļā.

Izsoles noteikumi

1.pielikums Mantu saraksts


Kustamās mantas – atsevišķu platriepu tipa velosipēdu atsavināšana

(noslēgta-nenotikusi)

SIA “Siguldas Sporta serviss” pārdod 22 (divdesmit divās) atsevišķās mutiskās izsolēs ar augšupejošu soli tās valdījumā esošo kustamo mantu – Divdesmit divus platriepu tipa velosipēdus un saistīto aprīkojumu. Cube nutrail (10 gab.), Torpado Tatanka (7 gab.), Torpado Big Boy 24 (pusaudžu), Torpado Big Boy 20 (bērnu).

Izsolāmo īpašumu var apskatīt sazinoties pa tālruni 29484815. Pretendentam iesniedzamie dokumenti noteikti Izsoles noteikumu III.daļas 25.,26.punktā. Pieteikumus iesniegt līdz  2019.gada 29.augustam plkst. 17.00 pieņemšanas laikos Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā, tālrunis uzziņām 29484815.

Kustamās mantas nosacītās sākumcenas, nodrošinājuma maksas un izsoles soļi: Cube nutrail EUR 1190.00 (nodrošinājums EUR 119.00, izsoles solis EUR 20.66), Torpado Tatanka EUR 550.00 (nodrošinājums EUR 55.00, izsoles solis EUR 16.53), Torpado Big Boy 24 EUR 320.00 (nodrošinājums EUR 32.00, izsoles solis EUR 12.40), Torpado Big Boy 20 EUR 270.00 (nodrošinājums EUR 27.00, izsoles solis EUR 12.40). Katras izsoles dalības maksa Cube nutrail un Torpado Tatanka EUR 4.13, Torpado Big Boy 24 un Torpado Big Boy 20 EUR 2.07. Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā pirms pieteikuma iesniegšanas SIA “Siguldas Sporta serviss” bankas kontā LV62HABA0551033428205, a/s “Swedbank”, kods HABALV22, ar atzīmi “Par dalību kustamās mantas izsolē Nr. SSS_2019_ _(norādot izsoles numuru) un “Par nodrošinājuma iemaksu kustamās mantas izsolē Nr. SSS_2019 (norādot izsoles numuru). Visas iepriekš minētās summas norādītas, neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2019.gada 30.augustā, plkst.17.00, Siguldas Sporta centrā, Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldas novadā, 2. stāva semināra zālē. Samaksas kārtība par nosolīto kustamo mantu, ir noteikta Izsoles noteikumu V.daļā.

Izsoles noteikumi

1.pielikums Mantu saraksts

Paziņojums par rezultātu


Kustamās mantas - platriepu velosipēdu atsavināšana (noslēgta-nenotikusi)

SIA “Siguldas Sporta serviss” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tās valdījumā esošo kustamo mantu - platriepu tipa velosipēdu un saistītā aprīkojumu.

Izsolāmo īpašumu var apskatīt sazinoties pa tālruni 29484815. Pretendentam iesniedzamie documenti noteikti Izsoles noteikumu III.daļas 15.,16.,17.punktā. Pieteikumus iesniegt no  2019.gada 8.maija līdz 2019. gada 15. maijam (ieskaitot) pieņemšanas laikos Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā, tālrunis uzziņām 29484815.

Kustamās mantas nosacītā sākumcena ir 17250,00 EUR, nodrošinājums 1725,00 EUR, dalības maksa 15,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR. Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā pirms pieteikuma iesniegšanas SIA “Siguldas Sporta serviss” bankas kontā LV62HABA0551033428205, a/s “Swedbank”, kods HABALV22, ar atzīmi par dalību kustamās mantas izsolē. Visas iepriekš minētās summas norādītas, neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2019.gada 20.maijā, plkst.10.00, Siguldas Sporta centrā, Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldas novadā, 2. stāva semināra zālē. Samaksas kārtība par nosolīto kustamo mantu, ir noteikta Izsoles noteikumu V.daļā.

Izsoles noteikumi

1.pielikums Mantas saraksts

Paziņojums par rezultātu


Kustamās mantas - Sniega traktoru LEITNER LH 500 izsole (noslēgta-nenotikusi)

SIA “Siguldas Sporta serviss” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tās valdījumā esošo kustamo mantu - Sniega traktoru LEITNER LH 500, izstrādes stundas - 6354.

Izsolāmo īpašumu var apskatīt sazinoties pa tālruni 29484815. Pretendentam iesniedzamie documenti noteikti Izsoles noteikumu III.daļas 15.,16.,17.punktā. Pieteikumus iesniegt no  2019.gada 25.februārim līdz 2019. gada 5. martam  (ieskaitot) pieņemšanas laikos Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā, tālrunis uzziņām 29135813.

Kustamās mantas nosacītā sākumcena ir 16600,00 EUR, nodrošinājums 1500,00 EUR, dalības maksa 25,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR. Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā pirms pieteikuma iesniegšanas SIA “Siguldas Sporta serviss” bankas kontā LV62HABA0551033428205, a/s “Swedbank”, kods HABALV22, ar atzīmi par dalību kustamās mantas izsolē. Visas iepriekš minētās summas norādītas, neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2019.gada 7.martā, plkst.10.00, Siguldas Sporta centrā, Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldas novadā, 2. stāva semināra zālē. Samaksas kārtība par nosolīto kustamo mantu, ir noteikta Izsoles noteikumu V.daļā.

Izsoles noteikumi

Paziņojums par rezultātu


Kustamās mantas - Sniega traktoru LEITNER LH 500 izsole (noslēgta-nenotikusi)

SIA “Siguldas Sporta serviss” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tās valdījumā esošo kustamo mantu - Sniega traktoru LEITNER LH 500, izstrādes stundas - 6354.

Izsolāmo īpašumu var apskatīt sazinoties pa tālruni 29484815. Pretendentam iesniedzamie documenti noteikti Izsoles noteikumu III.daļas 15.,16.,17.punktā. Pieteikumus iesniegt no 2019.gada 14.janvāra līdz 2019. gada 28.janvārim (ieskaitot) pieņemšanas laikos Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā, tālrunis uzziņām 29135813.

Kustamās mantas nosacītā sākumcena ir 16600,00 EUR, nodrošinājums 1500,00 EUR, dalības maksa 25,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR. Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā pirms pieteikuma iesniegšanas SIA “Siguldas Sporta serviss” bankas kontā LV62HABA0551033428205, a/s “Swedbank”, kods HABALV22, ar atzīmi par dalību kustamās mantas izsolē. Visas iepriekš minētās summas norādītas, neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2019.gada 30.janvārī, plkst.10.00, Siguldas Sporta centrā, Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldas novadā, 2. stāva semināra zālē. Samaksas kārtība par nosolīto kustamo mantu, ir noteikta Izsoles noteikumu V.daļā.

Izsoles noteikumi

Paziņojums par rezultātu


Kustamās mantas – Sniega ražošanas pūtēju izsole (noslēgta)

SIA “Siguldas Sporta serviss” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tās valdījumā esošo kustamo mantu - Techno Alpin M18 Premium sniega ražošanas pūtējus (2 gabali), iekārtas izgatavotas 2007. un 2006. gadā Itālijas firmā „Techno Alpin A.G. un fiziski atrodas Siguldas Pilsētas trasē, Peldu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.

Izsolāmo īpašumu var apskatīt sazinoties pa tālruni 29484815. Pretendentam iesniedzamie documenti noteikti Izsoles noteikumu III.daļas 3 un 4. punktā. Pieteikumus iesniegt no 2017. gada 17.novembra līdz 2017.gada 5. decembrim (ieskaitot) pieņemšanas laikos Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā, tālrunis uzziņām 29135813.

Kustamās mantas nosacītā sākumcena ir 13600,00 EUR, nodrošinājums 1360,00 EUR, dalības maksa 25,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR. Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā pirms pieteikuma iesniegšanas SIA “Siguldas Sporta serviss” bankas kontā LV62HABA0551033428205, a/s “Swedbank”, kods HABALV22, ar atzīmi par dalību kustamās mantas izsolē. Visas iepriekš minētās summas norādītas, neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2017.gada 6.decembrī Siguldas Sporta centrā, Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldas novadā, 2. stāva semināra zālē. Samaksas kārtība par nosolīto kustamo mantu, ir noteikta Izsoles noteikumu V.daļā.

Izsoles noteikumi

Paziņojums par rezultātu


 

x

Nosūtīt ziņu